مجله خبری یوایکس – شبکه مطلب

شبکه مطلب

ابزارک شبکه مطلب در پوسته مگانو، مطالب را بر حسب ۹ فیلتر نمایش می دهد. این ابزارک بر اساس سه حالت نمایش در صفحه قابل استفاده است.

۱- عرض کامل یا تمام صفحه

زمانی که عرض صفحه کامل (۱/۱) در نظر گرفته شود.

۲- عرض ۳/۴

زمانی که عرض صفحه (۳/۴) در نظر گرفته شود.

۳- عرض ۱/۲

زمانی که عرض صفحه (۱/۲) در نظر گرفته شود.